ที่บริเวณสวนป่าสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี คุณปาริชา ซักเซ็ต ทีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเกษตร 360 องศา หนองยายดาโมเดล โดยมีนายสมนึก ศรลัมพ์ ประธานสหกรณ์การเกษตร ศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด  กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว 

โครงการเกษตร 360 องศา หนองยายดาโมเดล เป็นการร่วมมือพัฒนาร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์การเกษตร เกษตรกร และบริษัทเอกชน เพื่อสรรหาวิทยาการจัดการ การผลิต และการตลาดสมัยใหม่ ในด้านการบริหารทรัพย์กรและปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนลง และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น รวมถึงให้มีการตลาดรองรับการผลิต ทั้งการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ แบบครบวงจร 360 องศา ตั้งแต่ต้น น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีแหล่งรับซื้อสินค้าที่มั่นคง ทั้งการผลิต ทางการเกษตร ตามฤดูกาล และสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดทั้งปี จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ แปลงสาธิต และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  และชุมชนแก้ไขปัญหาหนีสิน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรให้ดีขึ้น

โดยภายในงานจัดให้มีผู้มาร่วมแสดงและส่งเสริมสิ่งที่ดี มีประโยชน์ ได้แก่นายศุภชัย นิลวรรณ ผู้บริหาร บ 3 NN  ไรซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษาด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ นางวรัญญา บุญวิวัฒน์ ผู้บริหารจัดการ บจก.วิวัฒน์กสิกิจ และทีมงานโรงปุ๋ย ทีมงานบริษัทโต้โยต้าอุทัยธานี ทีมงานบริษัทน้ำมัน  

โดยมีสมาชิกสหกรณ์ที่มาร่วมงานในวันนี้ ประมาณ 200 คน เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา ตำบลหนองยายดา ตำบลโคกหม้อ ตำบลหนองหลวง ตำบลสว่างแจ้ง ตำบลพวงสองนาง และตำบลหนองกระทุ่ม นายศุภชัย นิลวรรณ ผู้บริหาร บ 3 NN  ไรซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางวรัญญา บุญวิวัฒน์ ผู้บริหารจัดการ บจก.วิวัฒน์กสิกิจ ได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็น
กรุณาใส่ชื่อคุณ