ที่โรงเรียนวัดกลางคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสดเชื่อมโยงกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส” (Big Cleaning Day) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ) ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง และระดับหนทั้ง 4 หน ได้เชิญชวน และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ สร้างความดีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับศูนย์กลางการถ่ายทอดสด ณ วัดกลางคลองสาม กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส” (Big Cleaning Day) โดยอำเภอคลองหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามนั้น มีจิตอาสา, ข้าราชการ, ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนฯ ณ วัดกลางคลองสาม กิจกรรมฯ เริ่มต้นด้วยนางสาวสุภาพร ฉิมดอนทอง ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอคลองหลวง ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อด้วยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ประธานสงฆ์ ได้ให้โอวาท จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และลงพื้นที่ปฏิบัติงาน Big Cleaning ตามแผนงานเพื่อพัฒนากายภาพของวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และเป็นรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไป

พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กล่าวว่า “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เกิดขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ด้วยการประสานความร่วมมือดำเนินงานของมหาเถรสมาคม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, กรมอนามัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด มีเป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมให้มีเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรม และองค์ความรู้ 5ส ไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธ รวมทั้งการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 5 ปีที่ผ่านมา มีวัด และองค์กรภาคีความร่วมมือร่วมดำเนินงานโครงการฯ จำนวนรวมกว่า 25,000 วัดทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้ได้เข้าสู่การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ ระยะที่ 2 เน้นขยายผลจากวัด ไปสู่สถานศึกษา และชุมชน ร่วมพัฒนา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชาติต่อไป”

นอกจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ยังได้กำหนดแผนการดำเนินงาน และปฏิทินการจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส” (Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ครั้ง โดยผู้มีจิตอันเป็นกุศลสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.wat3579.com

ภาพ-ข่าวคนจริง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็น
กรุณาใส่ชื่อคุณ