เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ”เยาวชนไทย หัวใจเดียวกันรุ่นที่ 8″ แนะเยาวชนฯ นำความรู้ด้านกฎหมายและประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาชุมชน

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567 ) ที่โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ ฯ นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรในโครงการ”เยาวชนไทย หัวใจเดียวกันรุ่นที่ 8″ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน โอกาสนี้นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ประธานคณะทำงานดำเนินการโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

นายธานี กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่าการดำเนินการจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งไว้ ทุกประการ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคนที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและการฝึกปฏิบัติในโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 นับเป็นโอกาสดีที่ทุกคนเข้าร่วมโครงการนี้เพราะทำให้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะความรู้ทางด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของศาลยุติธรรม กระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม รวมถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออกในแนวทางที่ถูกที่ควร สร้างจิตสำนึกที่ดีเพราะโครงการมีการมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิดความสันติสุขในสังคม

โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่  8 เป็นโครงการที่วางรากฐานในด้านกระบวนการยุติธรรมให้แก่เยาวชนอย่างแท้จริง นอกจากมีการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแล้ว ยังได้พาเยาวชนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะและได้รับฟังโอวาทจากประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา รองนายกรัฐมนตรี และจุฬาราชมนตรี หวังว่าเยาวชนจะนำคำอบรมสั่งสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเมื่อเติบโตขึ้นมาถึงช่วงวัยผู้ใหญ่และมีการศึกษาที่เหมาะสม ก็ขอให้และเยาวชน ช่วยพัฒนาข้อกฎหมายไทยเติมเต็มข้อดีและช่วยปรับปรุงข้อเสีย

สำนักงานศาลยุติธรรมมีความภาคภูมิใจที่โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 จะมีส่วนสำคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนและสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมต่อไปจึงขอให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ พึงตระหนักว่าเมื่อท่านได้ผ่านการอบรมจากโครงการแล้วขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อน ๆ และประชาชนในท้องถิ่น เพราะเมื่อทุกคนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ถูกต้องแล้ว ชุมชนหรือสังคมนั้นย่อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาลยุติธรรมได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าการเสริมสร้างและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต้องเริ่มต้นจากกลุ่มเยาวชนก่อน เนื่องจากเยาวชนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้มีนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ด้านกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 12 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 นี้  หากเยาวชนมีความสนใจต้องการต่อยอดความรู้ด้านกฎหมายเพิ่มเติมหรือต้องการให้แนะแนวทางอาชีพเส้นทางด้านกฎหมายก็ลองมาสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะทำงาน วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันดำเนินการให้โครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือตามลัทธิศาสนาของตน พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดบันดาลให้เยาวชนทุกคนประสบความสุข ความเจริญในชีวิต การศึกษา หน้าที่การงาน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นายสุริยัณห์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการจัดโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 ตนเองในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน ทุกอย่างราบรื่นและผ่านไปด้วยดี เยาวชนต่างให้ความสนใจรับฟังการบรรยายข้อกฎหมายจากวิทยากร ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย มีการสอบถาม และหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำกลับมาสอบถามวิทยากรในตัวบทกฎหมายที่ไม่เข้าใจ และตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ กลับไปพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย อีกทั้งยังพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีความสนใจวิชาชีพด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น และให้ความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 12 ที่จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 และจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่างสนใจวิชาชีพทางกฎหมาย เพิ่มขึ้น

บัดนี้ หลังจากอบรมโครงการ ฯ เสร็จสิ้นแล้ว เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน และพี่เลี้ยง ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สำนักงานศาลยุติธรรมมีความห่วงใย จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อส่งเยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็น
กรุณาใส่ชื่อคุณ